ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMATutor.com

Mobirise

วีดิทัศน์แนะนำเนื้อหาและผู้สอน

วีดิทัศน์แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

คู่มือการใช้สื่อ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Mobirise
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก 
ขนาด A2 (16.5x234 inch)

Site was built with Mobirise